Znovuotevření mateřské školy

7. 5. 2020

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení a milí rodiče zřizovatel povolil znovuotevření mateřských škol od 18. 5. 2020.

Od 11. 5. – 13. 5. 2020 budeme zjišťovat zájem o docházku do MŠ – prosíme o sdělení na email Vaši školky zda od 18. 5. 2020 Vaše dítě bude navštěvovat MŠ, případně od kdy nastoupí, ve které dny a od kolika do kolika hodin. Z epidemiologic­kých důvodů bude provoz omezený.

 • Prosím, seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutno striktně dodržovat. Předem děkujeme.
 • Pokyny k provozu od 18. 5. 2020

Docházka je zcela dobrovolná

Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci)

Pokud během průzkumu docházky uvedete, že od 18. 5. 2020 Vaše dítě nenastoupí a své rozhodnutí následně změníte, informujte nás prosím předem, abychom měli čas upravit provoz.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: dospělí – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřením
 • Pravidla provozu ve školce
 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, budeme řešit karanténní opatření.
 • Každé ráno bude probíhat ranní filtr včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
 • MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí – i tak se budeme snažit zachovat co nejmenší kolektivy, které nám dovolí provoz školky.
 • Roušky– dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Někteří zaměstnanci s ohledem na svá zdravotní rizika musí být chráněni respirátory, ochrannými štíty či rouškami – prosíme, připravte na to vaše děti.
 • Předávání dítěte bude v šatnách školky, prosíme Vás, u vstupu zazvoňte, počkejte– počet cizích osob v budově bude regulován, aby nedocházelo k zbytečnému shlukování.
 • Při vstupu do budovy budou umístěny dezinfekce– žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školky vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce.
 • Dle nařízení MŠMT budou mít zákonní zástupci a doprovod dětí po celou dobu pobytu ve školce roušky.
 • Roušku dítěte odneste s sebou domů.
 • Při předávání dítěte ve třídě zůstávejte před třídou, nevstupujte do třídy zachovávejte dostatečný odstup od pedagogů.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.
 • Ve třídě
 • Neprodleně po přezutí, převlečení a vstupu do třídy si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt rucevodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Děti budou pobývat co nejdelší dobu venku na zahradě – prosím, přizpůsobte tomu oblečení dětí.
 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Další opatření
 • Ručníky budou jednorázové papírové.
 • Dezinfekce a dezinfekční mýdla na třídách.
 • Častější hygiena dětí.
 • Bude prováděna zvýšená frekvence desinfekce prostoru MŠ.
 • Pro pobyt venku využijeme zejména školní zahrady, na kterém se třídní skupiny budou snažit dodržovat bezpečnou vzdálenost.
 • První den docházky dítěte do kolektivu, přinese zákonný zástupce podepsané

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (příloha čestné prohlášení)

 • Provoz školky od 6:00 – 16:30 hodin
 • Příchod do MŠ – bude umožněný pouze od 6:00 – 8:20 hodin.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:00 – 12:40 hodin a 14:45–16:30 hodin
 • Úplata za školní vzdělávání

Za měsíc duben 0, – Kč.

Za měsíc květen 210,- Kč

Za měsíc červen 400,- Kč

Děti, které budou z docházky omluveny předem a celý měsíc červen nenastoupí, mohou rodiče požádat o snížení úplaty (s ohledem na omezený provoz)!

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

 

 1. 05. 2020              Janíčková Alena, ředitelka MŠ