MŠ Otakara Jeremiáše

 • Představení školky

  MŠ je od roku 2003 odloučeným pracovištěm právního subjektu MŠ O. Synka 1834. V roce 2001/2002 byl provoz čtyřtřídní MŠ zredukován na dvoutřídní MŠ. Od 1. 1. 2OO3 je mateřská škola odloučeným pracovištěm MŠ Oty Synka 1834, Ostrava – Poruba. Má vybudovanou infra saunu, kterou využívají všechny tři školky. Budova je umístěna na okraji sídliště v klidnější lokalitě poblíž lesoparku a je také hřištěm pro veřejnost. Také tato zahrada poskytuje dětem dostatečné množství herních prvků k pohybovým aktivitám dětí. Od roku 2019 pracuje pod vedením paní ředitelky Aleny Janíčkové. Třídy pod názvem „MEDVÍDCI“ a „JEŽCI“ mají vhodná sociální zařízení, šatny a prostory pro individuální i společnou hru a práci. Strava je pro naše zařízení připravována v kuchyni MŠ Oty Synka s rozvozem dvakrát denně. Škola využívá své ideální polohy na pokraji města k různým aktivitám dětí v přírodě a do svého programu zahrnula poznávání rozdílu života lidí ve městě a na vesnici, řadu bezprostředních pozorování fauny a flory, pěstování vztahu k životnímu prostředí a zdraví.

   

  Školka pracuje v programu „ZAČÍT SPOLU“ nebo se tomuto programu přibližují a využívají jeho prvky. Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také V České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol. Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů. 

  Hned při vstupu do třídy mají děti volbu her a činností po kterých následuje krátká tělovýchovná chvilka. Je připraven čaj a ovocné talíře, děti si mohou kdykoli sednout a doplnit tekutiny i vitamíny. Jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze. Umožňujeme dětem samostatně si nalévat nápoje, polévku a mazat na chléb či pečivo pomazánku. Vždy platí, že děti do jídla nenutíme a motivujeme děti k ochutnávání např. pro ně neznámých jídel.

    

  Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. To je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co děti v daném dni čeká, pro udržování určitých rituálů  – vzájemné pozdravení, přání, oslavy, rozhovory. Ranní kruh poskytuje rovněž prostor pro motivaci k tématu, o kterém si děti v daném období povídají. Učitelka může v tomto čase velmi snadno zjistit, co všechno už děti od daného tématu vědí a co by je dále zajímalo. Děti zde také přicházejí se svými návrhy témat, které by je zajímaly a společně s učitelkami plánují činnosti do center aktivit. Děti se zde učí naslouchat jeden druhému, vyjadřovat své pocity a názory. Také se seznamují s kalendářem, třídními pravidly, na jejichž vytváření se podílí samy. Díky tomu, že děti vytvářejí pravidla společně s učitelkou, cítí se za jejich dodržování mnohem odpovědnější a jsou více motivovány k jejich respektování.

  Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vyberou si činnosti podle svého zájmu. Děti si volí centra každý den. V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem atp. Úkoly jsou prakticky zaměřené, děti pracují s reálnými materiály a předměty, které jsou k dispozici v každém z center a jsou jim běžně dostupné. Připravené úkoly mohou být odstupňovány také podle obtížnosti, děti si mohou volit i složitější úkoly, pracovat na obtížnějších variantách atp. Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe, a v tentýž čas, odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úkolu, které spojuje jedno téma. Samozřejmostí je propojení probíraného s reálným životem i mimo mateřskou školu (exkurze, výpravy, besedy…). Je zde i prostor pro zapojení rodičů, kteří přicházejí do třídy a dělí se s dětmi o své záliby a dovednosti, vyprávějí dětem o svém povolání, svých koníčcích atp. Pokud děti samostatně pracují v centrech aktivit, učitelka „přechází“ nejčastěji do role pozorovatele a pomocníka. Sleduje, jak se dětem daří, poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, jak jej řešit, případně poskytuje individuální pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Po ukončení činností se všichni opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, práci svou i svých kamarádů. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitelek. V letních měsících jsou tyto činnosti realizovány v prostoru zahrady i mimo ni.      

 • Třídy

 • Ježci

  • Eva Bedrlik, učitelka
  • Hana Žáková, učitelka
 • Medvídci

  • Daniela Kalmusová, vedoucí učitelka
  • Nicole Zvarová, učitelka
  • Miluše Světlíková, učitelka