MŠ Ludvíka Podéště

 • Představení školky

   

         

  MŠ je od roku 2003 odloučeným pracovištěm právního subjektu MŠ, O. Synka 1834, Ostrava – Poruba a byla otevřena v roce 1976 rovněž jako čtyřtřídní.Také tato MŠ se nachází uprostřed panelové zástavby se zahradou plnou vzrostlých stromů, které poskytují v létě dostatek stínu. Děti mohou ke svým pohybovým aktivitám využít houpadla, průlezky a skluzavku. Součástí zahrady je malý kopec, který děti využívají v zimních měsících k bobování. Pro klidové a námětové hry slouží dřevěný altán. I součástí této školy je arboretum, které plně využíváme k vytváření pozitivního postoje k životnímu prostředí.

  Od 1. 9. 2015 je v provozu speciální logopedická třída, zřízená dle §16 odst.9 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s podpůrnými opatřeními 3. stupně a výše). Ve třídě dochází k plnému zajištění podmínek pro vzdělávání těchto dětí. Jedná se o děti především s logopedickou vadou, ale i s mentálním postižením, s PAS, ADHD a jinými kombinacemi.

  Výhodou této MŠ je, že poskytuje stravování pro děti bezlaktozovou dietou.

  Školky pracují v programu „ZAČÍT SPOLU“ nebo se tomuto programu přibližují a využívají jeho prvky. Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol. Začít spolu je programu hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

   

  Hned při vstupu do třídy mají děti volbu her a činností po kterých následuje krátká tělovýchovná chvilka. Je připraven čaj a ovocné talíře, děti si mohou kdykoli sednout a doplnit tekutiny i vitamíny. Jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze. Umožňujeme dětem samostatně si nalévat  nápoje, polévku a mazat na chléb či pečivo pomazánku. Vždy platí, že děti do jídla nenutíme a motivujeme děti k ochutnávání např. pro ně neznámých jídel.

  Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. To je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co děti v daném dni čeká, pro udržování určitých rituálů  – vzájemné pozdravení, přání, oslavy, rozhovory. Ranní kruh poskytuje rovněž prostor pro motivaci k tématu, o kterém si děti v daném období povídají. Učitelka může v tomto čase velmi snadno zjistit, co všechno už děti od daného tématu vědí a co by je dále zajímalo. Děti zde také přicházejí se svými návrhy témat, které by je zajímaly a společně s učitelkami plánují činnosti do center aktivit. Děti se zde učí naslouchat jeden druhému, vyjadřovat své pocity a názory. Také se seznamují s kalendářem, třídními pravidly, na jejichž vytváření se podílí samy. Díky tomu, že děti vytvářejí pravidla společně s učitelkou, cítí se za jejich dodržování mnohem odpovědnější a jsou více motivovány k jejich respektování.

  Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vyberou si činnosti podle svého zájmu. Děti si volí centra každý den. V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem atp. Úkoly jsou prakticky zaměřené, děti pracují s reálnými materiály a předměty, které jsou k dispozici v každém z center a jsou jim běžně dostupné. Připravené úkoly mohou být odstupňovány také podle obtížnosti, děti si mohou volit i složitější úkoly, pracovat na obtížnějších variantách atp. Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe, a v tentýž čas, odehrávají různé činnosti.V každém centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úkolu, které spojuje jedno téma.Samozřejmostí je propojení probíraného s reálným životem i mimo mateřskou školu (exkurze, výpravy, besedy…). Je zde i prostor pro zapojení rodičů, kteří přicházejí do třídy a dělí se s dětmi o své záliby a dovednosti, vyprávějí dětem o svém povolání, svých koníčcích atp. Pokud děti samostatně pracují v centrech aktivit, učitelka „přechází“ nejčastěji do role pozorovatele a pomocníka.Sleduje, jak se dětem daří, poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, jak jej řešit, případně poskytuje individuální pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Po ukončení činností se všichni opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, práci svou i svých kamarádů. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitelek. V letních měsících jsou tyto činnosti realizovány v prostoru zahrady i mimo ni.

   

   

   

 • Třídy

 • Lvíčátka

   

  • Bc. Klára Rovenská, učitelka
  • Irena Vůjtková, učitelka
 • Slůňata

  • Adéla Dudková, učitelka
  • Marie Budínová, učitelka
 • Papoušci

  • Mgr. Kamila Szöllösyová, učitelka
  • Bc. Hana Kellerová,  zástupkyně ředitelky
  • Michaela Jaworková Dis, učitelka
  • Radek Beke, asistent pedagoga
 • Opičky

   

  • Světlana Habudová, učitelka
  • Mgr. Karin Tokarčíková, učitelka
  • Adriana Králíčková, asistent pedagoga