MŠ Oty Synka

 • Představení školky

     

  Příspěvková organizace je umístěna ve třech budovách, sídlištního typu. Mateřská škola Oty Synka byla otevřena na podzim roku 1975 jako čtyřtřídní mateřská škola a je obklopena rozlehlou zahradou, výhodou jsou vzrostlé stromy, které poskytují dostatek stínu v letním období. Prostory školní zahrady jsou vybaveny dřevěnými průlezkami, houpadly, tabulemi, pocitovým chodníčkem, hmyzím hotelem a vodním světem. Každá třída má své pískoviště a herní prvky, které umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity jako je péče o rostliny v malém arboretu. Výhodou této MŠ je, že poskytuje stravování pro děti s bezlepkovou dietou.

  Školky pracují v programu „ZAČÍT SPOLU“ nebo se tomuto programu přibližují a využívají jeho prvky. Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol. Začít spolu je programu hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

   

  Hned při vstupu do třídy mají děti volbu her a činností po kterých následuje krátká tělovýchovná chvilka. Je připraven čaj a ovocné talíře, děti si mohou kdykoli sednout a doplnit tekutiny i vitamíny. Jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze. Umožňujeme dětem samostatně si nalévat  nápoje, polévku a mazat na chléb či pečivo pomazánku. Vždy platí, že děti do jídla nenutíme a motivujeme děti k ochutnávání např. pro ně neznámých jídel.

  Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. To je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co děti v daném dni čeká, pro udržování určitých rituálů  – vzájemné pozdravení, přání, oslavy, rozhovory. Ranní kruh poskytuje rovněž prostor pro motivaci k tématu, o kterém si děti v daném období povídají. Učitelka může v tomto čase velmi snadno zjistit, co všechno už děti od daného tématu vědí a co by je dále zajímalo. Děti zde také přicházejí se svými návrhy témat, které by je zajímaly a společně s učitelkami plánují činnosti do center aktivit. Děti se zde učí naslouchat jeden druhému, vyjadřovat své pocity a názory. Také se seznamují s kalendářem, třídními pravidly, na jejichž vytváření se podílí samy. Díky tomu, že děti vytvářejí pravidla společně s učitelkou, cítí se za jejich dodržování mnohem odpovědnější a jsou více motivovány k jejich respektování.

  Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vyberou si činnosti podle svého zájmu. Děti si volí centra každý den. V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem atp. Úkoly jsou prakticky zaměřené, děti pracují s reálnými materiály a předměty, které jsou k dispozici v každém z center a jsou jim běžně dostupné. Připravené úkoly mohou být odstupňovány také podle obtížnosti, děti si mohou volit i složitější úkoly, pracovat na obtížnějších variantách atp. Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe, a v tentýž čas, odehrávají různé činnosti.V každém centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úkolu, které spojuje jedno téma.Samozřejmostí je propojení probíraného s reálným životem i mimo mateřskou školu (exkurze, výpravy, besedy…). Je zde i prostor pro zapojení rodičů, kteří přicházejí do třídy a dělí se s dětmi o své záliby a dovednosti, vyprávějí dětem o svém povolání, svých koníčcích atp. Pokud děti samostatně pracují v centrech aktivit, učitelka „přechází“ nejčastěji do role pozorovatele a pomocníka.Sleduje, jak se dětem daří, poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, jak jej řešit, případně poskytuje individuální pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Po ukončení činností se všichni opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, práci svou i svých kamarádů. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitelek. V letních měsících jsou tyto činnosti realizovány v prostoru zahrady i mimo ni.

   

   

   

 • Třídy

 • Sluníčka

  • Bc. Lucie Onderková, učitelka
  • Šárka Vojtíšková, učitelka
 • Krtečci

  • Janetta Hastíková, učitelka
  • Zuzana Staňková, učitelka
 • Motýlci

  • Alena Janíčková, ředitelka 
  • Bc. Eva Durníková, učitelka
  • Bc. Veronika Šádková, Dis., učitelka
 • Berušky

  • Bc. Radka Toráčová, učitelka 
  • Mgr. Hana Votočková, učitelka