Úřední deska

Název organizace:

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace
IČO: 70984689
Mateřská škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací a do sítě škol je zařazena od 1. 1. 2003

Statutární orgán: ředitelka Alena Janíčková

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

Organizace sdružuje: 3 mateřské školy, 2 školní jídelny a školní výdejnu

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 1. a) poskytování předškolního vzdělávání,
 2. b) zabezpečování školního stravování dětí,
 3. c) zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.

Organizační schéma:

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: pedagogičtí zaměstnanci, zástupkyně ředitelky, vedoucí školní kuchyně, účetní, asistentka ředitelky. Zástupkyni ředitelky jsou přímo podřízení pedagogičtí zaměstnanci na odloučených pracovištích, provozní zaměstnanci, zaměstnanci na PDD a DPČ. Vedoucí školní kuchyně jsou přímo podřízení zaměstnanci školní kuchyně a školní výdejny.

Datová schránka: m27kwkm

ePodatelna: podatelna.ms.synky@seznam.cz

Číslo účtu:

Číslo účtu – pro všechna zařízení stejné, pouze VS je jiný

ČÚ: 2402570080/2010

XXXXXX100 (prvních 6 čísel RČ dítěte) MŠ O. Synka

XXXXXX200 (prvních 6 čísel RČ dítěte) MŠ L. Podéště                                        

XXXXXX300 (prvních 6 čísel RČ dítěte) MŠ O. Jeremiáše

S mateřskou školou úzce spolupracuje spolek rodičů.

Školní zahrada mateřské školy je v odpoledních hodinách otevřena nejen rodičům, ale i široké veřejnosti.

Školní vzdělávací program: Barevný svět

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění, Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění, Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka nebo její zástupkyně. Po dobu nepřítomnosti obou přijímá písemné žádosti o poskytnutí informace účetní. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy v dohodnutém termínu.

Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů.

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato Směrnice upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání takových osobních údajů. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat. GDPR

Dokumenty – Přehled hlavních dokumentů školy:

 1. Organizační řád školy
 2. Školní řád
 3. Vnitřní řád školní jídelny
 4. Provozní řád MŠ, ŠJ, školní zahrady
 5. Roční plán
 6. Vnitřní účetní směrnice
 7. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
 8. Vnitřní platový předpis
 9. Směrnice pro svobodný přístup k informacím a další….

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu, některé jsou zveřejněny na nástěnce v mateřské škole.

Formuláře – k dispozici na třídách, nebo u vedení MŠ

Výroční zpráva o činnosti školy 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Roční zpráva o povinně zveřejňovaných informacích podle zákona č.106/1999 Sb. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Rozpočet příspěvkové organizace 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Vzory licenčních smluv – Nejsou

Výhradní licence – Nejsou

Veřejné zakázky