Logopedie

Logopedická prevence
v předškolním věku a mladším školním věku

Prevence zahrnuje:

 • vytváření podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči
 • předcházení různým vadám a poruchám
 • včasné odhalení nedostatků
 • překonávání a odstraňování překážek správného vývoje řeči
 • rozvoj všech složek řeči
 • vše má vliv na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Oblasti, které je třeba rozvíjet a podporovat

Hrubá motorika

 • zahrnuje pohyblivost celého těla, koordinaci jednotlivých pohybů
 • zdokonalování – při rytmizované chůzi, běhu, poskocích, hrách s míči

Jemná motorika

 • zahrnuje motoriku ruky a prstů (stejně důležitá jako rozvoj celkové motoriky)
 • příprava dítěte na psaní, úzká souvislost mezi funkcí ruky a řečí

Motorika mluvidel (artikulační orgány)

 • zahrnuje pohyblivost rtů, čelistí, jazyka a měkkého patra

Grafomotorika

 • grafomotorická cvičení – řízená pohybová cvičení horní končetiny (vedoucí-pravé či levé), pohyb je zaznamenáván graficky

Sluch

 • důležitý při vnímání, rozumění i při řeči
 • fonematický sluch – schopnost rozlišovat jednotlivé hlásky a zvuky řeči (důležité při rozlišování slov)
 • sluchová paměť – schopnost zapamatovat si slyšené

Zrak

 • zrak pomáhá zapamatovat si slyšené (odezírání artikulace, mimiky a gest)
 • při řeči zrak kontroluje mluvidla jiných osob i vlastní (zrcadlo)

Výslovnost, slovní zásoba, jazykový cit

 • správnou výslovnost ovlivňuje rodina i učitelé
 • důležitý je také rozvoj prostorové orientace, slovní zásoby a jazykového cítění (využití řady obrázkových materiálů, rytmizace, apod.)
 • CD-ROM „Chytré dítě HRY“, Chytré dítě NASLOUCHEJ A HREJ SI“ a „Chytré dítě SLABIKÁŘ“ najdete k zakoupení na: www.jablko.cz