Speciální třída

Speciální třídu – logopedickou zřízenou dle § 16 odst. 9, navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s podpůrnými opatřeními 3. stupně a výše). Ve třídě dochází k plnému zajištění podmínek pro vzdělávání těchto dětí. Jedná se o děti především s logopedickou vadou, ale také s mentálním postižením, s PAS, ADHD a jinými kombinacemi.

Působí zde dva speciální pedagogové a asistent pedagoga, kteří zajišťují komplexní rozvoj a speciálně pedagogické působení a to např. v oblastech:

  • soběstačnosti a sebeobsluhy
  • motoriky (jemná m., hrubá m., grafické dovednosti)
  • komunikačních dovedností
  • smyslového vnímání
  • myšlení (včetně rozvoje pozornosti a paměti) aj.

Dále je zde zajištěna logopedická péče, kterou mají na starosti speciální pedagogové, a to ve formě individuální logopedické péče, která probíhá každý den a jednou za týden ve formě skupinové logopedické péče. Každé dítě má svůj sešit, dle kterého probíhá nácvik jak ve školce, tak doma. Veškerá intervence je pod dohledem speciálního pedagoga mgr. Dagmar Dedrle Vavrošové, jež dochází jednou za měsíc.

K maximálnímu uspokojení speciálně pedagogických potřeb, respektování individuálních potřeb a zvláštností dětí přispívá nejen profesionalita pedagogů na této třídě, ale také speciálně pedagogické pomůcky a vybavení, které se zde nachází (např. interaktivní tabule, místnost s logopedickým zrcadlem aj.). Mimo tyto pomůcky disponuje třída relaxačními prvky, jako například sedacími a závěsnými pytli či terapeutickým koutem. I v této třídě se děti vzdělávají s prvky programu „Začít spolu“, proto je třída členěna do jednotlivých center, ve kterých děti pracují, či si hrají.

K dobrým výsledkům také přispívá výborná spolupráce s jinými odborníky ze speciálně pedagogických center. Nemalou součástí na tom má také podíl každodenní komunikace a spolupráce s rodiči.

Celkově se snažíme o to, aby v dítěti narůstal pocit bezpečí, důvěry a aby se zde děti cítily příjemně a spokojeně.